Referat fra generalforsamling i foreningen
Søholmhus

tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19:00
i Stalden i Jystrup

Deltagere: Lars Kristian Rasmussen, Henrik Larsen, Lone Nielsen, Sanne Dyhr-Nielsen, Niels Bruun de Neergaard, Lasse Bremer, Tommy Johannessen

Senere: Ragnhild Lütken

Afbud fra: Kurt K. Andersen

Dagsorden:

1: Valg af dirigent:

Lars Kristian Rasmussen blev valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen ikke var indkaldt rettidigt, men fortsatte alligevel.

2: Valg af referent

Tommy Johannessen blev valgt

3: Valg af stemmetællere

Sanne Dyhr-Nielsen og Niels Bruun de Neergaard blev valgt.

4: Bestyrelsens beretning

Formand Lasse Bremer aflagde beretningen og fortalte bl.a.:
Der er 42 betalende medlemmer
Året er gået med dialog med Kommunen, Lokale- og Anlægsfonden, arkitekten, medlemmer, borgere og andre
Udbygning af skolen blev overvejet, men en nybygning er nu valgt
Udsigten til realisering af projektet er forøget.

5: Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

Regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

6: Indkomne forslag

Ingen

7: Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde

Aktiviteter for at skaffe flere medlemmer
Aktiviteter for at gøre foreningen mere synlig
Ønske om at aktivere medlemmer.
Hjemmeside: Lasse Bremer skriver til Leif Gredal og beder ham overdrage domænet til foreningen
Udarbejde nyt projekt i foråret
Lave aftale med fundraiser fra DGI
Holde idé møde med interessenter
Niels Bruun de Neergaard undersøger muligheden for Mobilepay

8: Fastsættelse af kontingent for medlemmer

Kontingent blev fastsat til uændret 100/år
Niels Bruun de Neergaard skriver til medlemmer og postliste.

9: Valg af formand

Lasse Bremer blev genvalgt som formand

10: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Leif Gredal er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen.
Niels Bruun de Neergaard, Sanne Dyhr-Nielsen, Lone Nielsen og Henrik Larsen blev genvalgt til bestyrelsen for to år.

11: Valg af revisor og revisorsuppleant

Lars Kristian Rasmussen blev genvalgt som revisor.
Jens Nelmark blev genvalgt som revisorsuppleant.

12: Eventuelt

Niels Bruun de Neergaard spørger om at bruge Brugsens postliste
Idé om at udlove præmie hvis kontingent betales inden given dato.
Omtale i højdepunktet, Niels Bruun de Neergaard skriver.
Ønske om at fastholde pedelboligen til brug for projektet.


Lasse Bremer takkede dirigenten og de fremmødte for et godt møde.

Ref: Tommy Johannessen